Close

VY MÁTE OTÁZKY, MY MÁME ODPOVEDE

Plánujete stavbu domu? Tu nájdete odpovede na otázky našich doterajších klientov. Ak ste nenašli odpoveď na tú „vašu“ otázku, napíšte nám, alebo nám zavolajte. Nemusíte byť našimi klientami, radi Vám poradíme.

Cena hrubej stavby. V katalógu uvádzate cenu hrubej stavby. Do akej miery je táto cena reálna?

Uvedená cena vychádza zo skúseností našich klientov a konkrétnych realizácií domu. Pri hrubej stavbe sa súčasná úroveň cien pohybuje u objektoch rodinných domov v rozpätí cca 380 – 420 Eur / 1 m2 úžitkovej plochy objektu. Cena zahŕňa dodávku materiálu a prác.  Obsahuje zhotovenie základovej konštrukcie, inštalácií pod základovou doskou s vyvedením 1 m od hrany objektu, zhotovenie hydroizolácií, murovaných konštrukcií obvodových stien, vnútorných nosných stien a priečok, v prípade že dom obsahuje pevný strop, zhotovenie skladaného betónového stropu, v prípade dvojpodlažného objektu zhotovenie schodísk, komínové teleso, krov, krytinu Bramac a klampiarske práce. Cena zahŕňa dodávku materiálu a prác. Presnosť odhadu ceny -+ 5%

Cena stavby na kľúč. Ako je stanovená a čo všetko obsahuje cena stavby na kľúč uvedená vo vašom katalógu?

Uvedená cena vychádza zo skúseností našich klientov a konkrétnych realizácií domu. Pri stavbe na kľúč sa súčasná úroveň cien pohybuje u objektoch rodinných domov v rozpätí cca 700 – 850 Eur / 1 m2 úžitkovej plochy objektu. Táto cena je uvedená ako orientačná, aby klient vedel, aké finančné zaťaženie môže pri realizácii očakávať. Nakoľko však na jej výšku má veľký vplyv štandard použitých materiálov, druh a typ zariaďovacích predmetov, kvalita a typ okien  a mnoho iných faktorov, je táto cena orientačná. Podrobnosti a prípadné otázky vám radi vysvetlíme pri osobnej alebo telefonickej či mailovej konzultácii. 

UZEMNÉ KONANIE, STAVEBNÉ KONANIE, ODSTRÁNENIE STAVBY

Čo je územné konanie?

Je úradný akt , ktorý určuje a popisuje využitie daného územia na konkrétny účel. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Jednoducho povedané, že idete stavať na pozemku, ktorý je v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu.

Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní.

Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územno-plánovacej dokumentácii.

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, ak sa neobmedzí užívanie susedného pozemku na určený účel. Vzdialenosť medzi domami nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť domov od hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených podmienkach sa môže znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná.

Čo je stavebné konanie?

Je úradný akt , ktorý predchádza vydaniu stavebného povolenia stavbe diela. Stavba realizovaná bez právoplatného stavebného povolenia je nelegálna a stavebný úrad môže nariadiť sankciu a odstránenie stavby.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (miestny a obecný úrad) a to vo forme predpísaného tlačiva spolu s ďalšími dokumentmi V žiadosti o vydanie stavebného povolenia investor stavebnému úradu špecifikuje okrem základných identifikačných údajov stavebníka a stavby aj lehotu zahájenia a ukončenia výstavby a spôsob realizácie stavby.

V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia (projektant je účastníkom konania) a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia môže stavebník začať s realizáciou stavby.


Aké doklady potrebujem k vybaveniu stavebného konania?
 • preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu, pri podaní firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra)
 • kompletná projektová dokumentácia, ktorá obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú právu, celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) s udaním zastavanej plochy a kótami rozmerov stavby s vyznačením hraníc pozemkov a s vyznačením kót vzdialeností s hranicami susedných nehnuteľností a návrhom prípojok na inžinierske siete, dokumentácia a stavebné výkresy, ktoré obsahujú architektonicko-stavebné riešenie, statiku, zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu a bleskozvod, požiarne zabezpečenie stavby, plynoinštaláciu a projekty rozvodov inžinierskych sietí, a to elektriny, vody, plynu, kanalizácie alebo žumpy, projekt organizácie výstavby
 • kópiu z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorý vydá katastrálny úrad (originál nesmie byť starší ako 6 mesiacov) so zakreslením a okótovaním objektu projektantom
 • mená a adresy účastníkov konania, teda všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností s informačnými listami vlastníctva. Vyhlásenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak nie sú dodržané vzdialenosti od susedných nehnuteľností v zmysle stavebného zákona
 • názov a adresa projektanta s osvedčením (preukaz spôsobilosti)
 • názov a adresa stavebného dozora s fotokópiou oprávnenia v prípade realizácie stavby svojpomocne
 • názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky
 • list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo iný právny dokument oprávňujúci použiť pozemok na výstavbu
 • právoplatné územné rozhodnutie, resp. záväzné stanovisko pre umiestnenie stavby (vydá ho oddelenie územného rozvoja príslušného miestneho alebo obecného úradu), pokiaľ sa nejedná u zlúčené územné a stavebné konanie
 • zakreslené siete v kópii s katastrálnej mapy
 • vyjadrenia miesto príslušných správcov sietí k projektovej dokumentácii
 • vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu
 • vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a ochrany vôd
 • povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • povolenia zriadenia vjazdu na miestu komunikáciu v niektorých prípadoch
 • iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby ako napr.: Letecký úrad SR, Železnice SR, Pamiatkový úrad SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Policajný zbor SR a iné podľa požiadavky Stavebného úradu
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci)
Aké doklady potrebujem k vybaveniu územného konania?
 • projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie
 • list vlastníctva, prípadne iné právo k pozemku
 • zoznam účastníkov konania vrátane listov vlastníctva vlastníkov dotknutých susedných pozemkov
 • situáciu osadenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb v prípade potreby a s výškovým vyznačením
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a iných inštitúcií vydávaných podľa osobitných predpisov
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci)
Aké doklady potrebujem k odstráneniu stavby?
 • preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu firmy (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), pri podaní firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra)
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (napr. list vlastníctva),
 • kópia z katastrálnej mapy
 • technologický postup
 • pôdorys stavby
 • stavebný dozor resp. zhotoviteľ
 • vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

KOLAUDÁCIA, DROBNÁ STAVBA

Aké doklady potrebujem k vybaveniu kolaudácie?
 • preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu, pri podaní firmy identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra)
 • právoplatné stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
 • geometrický plán so zákresom skutočného vyhotovenia stavby
 • príslušné revízne správy (voda, kanalizácia, plyn, elektrina a iné podľa požiadavky)
 • certifikáty použitých stavebných výrobkov
 • doklad o spracovaní a odstránení odpadu vzniknutého pri výstavbe
Aké doklady potrebujem k ohláseniu drobnej stavby?
 • preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu firmy, pri podaní firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra)
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (napr. list vlastníctva)
 • kópia z katastrálnej mapy
 • jednoduchý situačný výkres drobnej stavby (v dvoch vyhotoveniach), ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
 • jednoduchý technický opis stavby
 • prehlásenie stavebného dozora alebo dodávateľa
 • vyjadrenie správcov sietí pri prípojkách
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností

KÚPA POZEMKU A PROJEKT

Ako si vybrať realitnú kanceláriu ?
 • Preverte si, či oprávnenie a odbornosť. Nechajte si predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie na výkon sprostredkovania predaja a kúpy nehnuteľností (nestačí len bežná sprostredkovateľská činnosť). Informácie nájdete aj na webových stránkach obchodného registra www.orsr.sk alebo živnostenského registra www.zrsr.sk.
 • Overte si históriu spoločnosti.
 • Neskladajte neopodstatnené zálohy realitným sprostredkovateľom.
 • Nespolupracujte s realitnými sprostredkovateľmi, ktorí si s Vami vopred nedohodnú jasné podmienky predaja alebo kúpy nehnuteľnosti a nepodpíšu s Vami sprostredkovateľskú zmluvu.
 • Presne si dopredu zašpecifikujte hranice ceny a podmienky provízie sprostredkovateľa.
 • Žiadajte komplexný servis vrátane zabezpečenia právnych služieb ohľadom zmluvy, vkladu do katastra a iné. Ušetríte na poplatkoch u iných subjektov.
 • Navštívte realitného sprostredkovateľa u neho v kancelárii. Stabilné sídlo a pevná adresa je indíciou serióznosti. Ak ju nemá, ťažko ho budete hľadať v prípade problémov.

Dobrý maklér má tieto znaky

 • Vie pružne reagovať na Vašu požiadavku.
 • Pohotovo sa orientuje v legislatíve
 • Vie zabezpečiť vypracovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, nájomné zmluvy, návrh na vklad do katastra, znalecké posudky).
 • Pohotovo Vás informuje, aké doklady a dokumenty (vyhlásenia správcov, zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti, listy vlastníctva, snímky z katastrálnych máp a i.) budete potrebovať .
 • Ovláda postupy a problematiku predaja prostredníctvom akéhokoľvek úveru.
Ako si vybrať projektanta?

Projektant je osoba s príslušným odborným vzdelaním a autorizáciou na základe zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Pri voľbe architekta (projektanta) je dobré tak ako pri každom inom výbere, brať do úvahy referencie, ktoré architekt realizoval. Tie môžu byť obrazom profesionality.Najlepší je osobný kontakt. Dá Vám to príležitosť lepšie sa spoznať a odovzdať si informácie pružnejšie. Zmluva s architektom na vypracovanie projektovej dokumentácie pomáha predísť možným nedorozumeniam.

Dobrý projektant má tieto znaky

 • Má svoj jasný a odborne podopretý názor na zásadné otázky, vychádza v ústrety, ale nepoddáva sa ľahko nevhodným požiadavkám investora.
 • Je odborne zdatný, má prehľad a dokáže aj technicky zložitejší problém vysvetliť klientovi tak, aby mal jasno vo všetkých otázkach.
 • Nerobí len technické výkresy, ale je ochotný a schopný dodať komplexný.návrh a projekt vo vykonávacej úrovni, ktorého cieľom je čo najlepší vzťah dizajnu,.technologickej a materiálnej náročnosti a ceny.
 • Zváži množstvo aspektov (terén, orientáciu vzhľadom k svetovým stranám, miestnu architektúru, potreby budúcich obyvateľov, ako aj predpisy a normy súvisiace s výstavbou objektov v danej lokalite, atď.), aby našiel čo najlepšie možné riešenie

Tak ako si mám vybrať projektanta ?

 • Nechajte si projektanta doporučiť od známych na základe ich spokojnosti
 • Povedzte architektovi všetky svoje požiadavky a pripomienky hneď na začiatku.
 • Nerobte prehnané kompromisy.
 • Snažte sa v priebehu vypracovávania projektu zásadne nemeniť zadanie.
 • Vyžadujte, aby architekt zabezpečil všetky fázy projektu t.j.štúdiu, projekt pre stavebné.povolenie a realizačný projekt.
 • Presvedčte sa, že je architekt poistený proti škodám zavineným chybou projektu.