define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); OBCHODNÉ PODMIENKY – TYPOVÉ PROJEKTY DOMOV
Close

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prosím, prečítajte si obchodné podmienky. Ak Vám niečo nie je jasné, alebo s niečim nesúhlasíte, kontaktujte nás. Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Ďakujeme.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje pre objednávateľa a dodá projektovú dokumentáciu v rozsahu obsahu projektu (uvedeného pri každom projekte) a odberateľ uvedenú dokumentáciu prevezme a uhradí v dohodnutom čase a rozsahu.

V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne včas a riadne vykonané dielo prevziať, považuje sa toto, z hľadiska povinnosti objednávateľa zaplatiť ho, za odovzdané.

Pri stornovaní objednávky zo strany objednávateľa a zrušení objednávky, prepadá uhradená záloha vo výške 250,- Eur v prospech dodávateľa.

Ak si objednávateľ nevyzdvihne projektovú dokumentáciu do 60 dní od objednania projektu objednávka sa považuje za stornovanú, projekt je skartovaný a uhradená záloha prepadá v prospech dodávateľa.

Stornovanie projektovej dokumentácie po jej fyzickom prevzatí nie je možné.

Objednaním projektu vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov uvedených vo Vašej objednávke.

ARD Projekt poskytuje databázu stavebníkov, ktorí si zakúpili typový projekt rodinného domu firmám, ktorých materiály sú navrhnuté v projekte. Tieto firmy Vám môžu zaslať ponuky cenovo zvýhodnených materiálov, ktoré počas roka ponúkajú.

V rámci autorského zákona 618/2003 Z.z. može byť podľa jedného projektu postavený len jeden RD.